Darul Ibadah

Ma’had Sabilillah Malang sebagai Darul Ibadah

Program dimaksudkan untuk menghantarkan santri untuk mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT (maqaman mahmudah), melalui kajian Islam (dirosah Islamiyah) dengan kitab kuning dan pembiasaan ibadah (worship habituation) seperti shalat berjama’ah, pembacaan shalawat nabi, surat yasin, tahlil, istighotsah, puasa Senin-Kamis, dan qiyamul lail.